Privacy Statement Vemo Lease

Inleiding
Vemo Lease BV (hierna: Vemo Lease), gevestigd te Naaldwijk aan de Klompenmakerstraat 51, verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat onze relaties, klanten en leveranciers vertrouwen hebben in onze organisatie. Daarom hebben wij als uitgangspunt om uw privacy te zo goed mogelijk te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en uw kenteken.

Wanneer verwerkt Vemo Lease uw persoonsgegevens?
Wanneer u onze website bezoekt, of een webformulier invult en verstuurt, verstrekt u aan ons persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw NAW- en contactgegevens, alsook uw inloggevens voor onze I-wise portal . Deze gegevens zijn nodig om uw verzoeken aan ons te kunnen afhandelen of uw vraag te beantwoorden. De persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van het uitvoeren van verzoeken en of het beantwoorden van uw vraag, gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Wanneer u berijder bent of wordt van een voertuig dat geleased wordt bij Vemo Lease, dan maken wij daarvoor een overeenkomst op met u of uw werkgever. Om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren verwerken wij eveneens persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
Vemo Lease is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij afhandelen van verzoeken en vragen via onze website, alsook het bij uitvoeren van lease overeenkomsten.

Welke persoonsgegevens verwerkt Vemo Lease?
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt via onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij op onze website verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Aanhef;
– E-mail adres;
– Telefoonnummer;
– Vrije tekst;
– Inloggegevens van de I-wise portal;
– Kenteken;
– Type device;
– Besturingssysteem;
– IP adres;
– Surf- en klikgegevens over onze website;
– Bekeken (sub)pagina’s op onze website;
– Locatiegegevens (via Google Analytics).

Wanneer u berijder bent van een voertuig dat bij Vemo Lease geleased wordt, dan verwerken wij eveneens de volgende persoonsgegevens:
– Nummer van de lease overeenkomst;
– Gegevens om de identiteit van de berijder te verifiëren
– Gegevens over gevoerde correspondentie met (toekomstige) berijders;
– Informatie uit boardcomputers van geleasede voertuigen;
– Informatie uit ingevulde schadeformulieren;
– Gegevens van inzittenden en/of betrokkenen in geval van ongevallen, alsook getuigenverklaringen in geval van ongevallen;
– Processen-verbaal en informatie verkregen van politie en pech hulp diensten;
– Informatie en verklaringen die voortkomen uit een juridisch proces of claims;
– Gegevens over opgelegde sancties, zoals de overtreding, tijdstip en plaats;
– Gegevens over het gebruik van een tankpas, zoals tijdstip en plaats
– Gegevens over (jaar)kilometrages.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?
Afhankelijk van de vraag die een bezoeker van onze website heeft, worden de genoemde persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:
– Het behandelen van (aan)vragen gedaan via ons contactformulier
– Het verschaffen van toegang tot de I-wise portal
– Het versturen van een nieuwsbrief en product- en dienstenaanbiedingen.

Wanneer u berijder bent van een voertuig dat bij Vemo Lease geleased wordt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact/communicatie met de berijder;
– Aflevering van het voertuig;
– Onderhoud, reparatie en/of schadeherstel van het geleasede voertuig;
– Verzekering van het geleasede voertuig;
– Het inschakelen van hulpdiensten bij pech;
– Het organiseren van vervangend vervoer;
– Het verwerken van verkeersboetes en/of sancties;
– Het verwerken van gemaakte kosten via een tankpas;
– Informatievoorziening en facturatie aan lessees (bijvoorbeeld werkgevers van berijders);
– Bij naleving van wet- en regelgeving en in juridische procedures.

Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?
Toestemming
Vemo Lease vraagt voor het versturen van informatie over produkten en diensten toestemming. Deze toestemming wordt verkregen door het aanvinken van het toestemmingshokje op de contactformulieren op onze website.
Overeenkomst
Wij verwerken uw persoonsgegevens eveneens om een overeenkomst uit te voeren, ook in de precontractuele fase. Dit betekent onder andere dat wij persoonsgegevens verwerken voor het maken van een offerte, voor het maken en versturen van een opdrachtbevestiging en voor het maken en uitvoeren van een overeenkomst voor onze produkten en diensten.
Gerechtvaardigd belang
Om onze klanten te kunnen voorzien van informatie en service inzake onze produkten en diensten, bijvoorbeeld bij aftersales activiteiten zoals het meten van klanttevredenheid, verwerken wij persoonsgegevens. De grondslag voor deze verwerking is dan gerechtvaardigd belang. Ook vindt de verwerking van persoonsgegevens met gerechtvaardigd belang als grondslag plaats ter voorkoming van fraude en/of criminele activiteiten.
Wettelijke verplichting
In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het verschaffen van informatie bij bindende verzoeken van autoriteiten.

Deelt Vemo Lease persoonsgegevens met andere partijen?
Vemo Lease deelt persoonsgegevens met de volgende organisaties:
– Partners zoals dealers, pechhulpdiensten, schadeherstelbedrijven, leveranciers van tankpassen, verzekeraars en verhuurbedrijven.
– Externe partijen zoals politie, justitie, CJIB, RDW en schade expertise bureaus.

Vemo Lease zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Worden persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?
Google Analytics
Vemo Lease gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Vemo Lease. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google beschikt over een Privacy Shield certificaat en verklaart op haar website dat het bedrijf zich houdt aan de relevante privacy principes. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Dit betekent dat MailChimp optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Vemo Lease. Daarom hebben wij ook met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. De verkregen informatie wordt door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp beschikt over een Privacy Shield certificaat en verklaart op haar website dat het bedrijf zich houdt aan de relevante privacy principes. Lees voor meer informatie MailChimp’s Privacy Policy.
Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Website
Onze website wordt gehost door TransIP B.V. in Amsterdam. De website is ontwikkeld door Autodisk in Haarlem. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Vemo Lease hanteert verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Vemo Lease zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Webformulieren bewaren wij zolang als naar de aard of de inhoud van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Welke cookies worden geplaatst?
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt.

Welke privacyrechten hebt u?
Vemo Lease vindt het belangrijk dat onze klanten hun rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. U kunt gebruik maken van de volgende rechten:
• Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
• Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
• Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals een wettelijke plicht om bepaalde gegevens langer te bewaren;
• Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
• Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
• Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

Wilt u graag extra informatie over het uitoefenen van uw privacyrechten, dan kunt u ons mailen via privacy@orangemotors.nl .

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, dan kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement
Vemo Lease behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.